Main menu

Kursplan, Älvdalsskolan

1
RETORIK I ÄLVDALSSKOLAN ÅR F – 9
”Den som inte äger ett språk har inte en chans mot dem som har makten”
Jonas Gardell
Vi vill ge våra elever vid Älvdalsskolan möjlighet ”att äga språket” för att de ska få förutsättningar att klara sig i dagens och morgondagens samhälle på bästa sätt. Detta gör vi genom att arbeta med retorik från förskolan t o m år 9.
Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet är av största vikt för att eleverna ska nå de uppsatta målen. Förutsätt-ningarna för att barnen ska lyckas väl ökar väsentligt, när föräldrarna är delaktiga. Sagor, berättande och samtal är exempel på sådan delaktighet.
På följande sidor har vi beskrivit hur vi tänker arbeta med retoriken på de olika stadierna från förskolan t o m år 9.
På sista sidan finns programmet för ”Elevens val – retorik” för år 7-9, som också kan ses som en beskrivning av syftet med retorikutbildningen vid Älvdalsskolan.
* * *
Detta material utarbetades under läsåret 99-00 av retorikpiloterna för år F-9 vid Älvdalsskolan under ledning av dåvarande projektledaren Karin Beronius och i samarbete med Monica Ekenvall, Göteborgs Universitet.
FÖRSKOLAN
Vår strävan är att våra elever ska …
… kunna använda ett vårdat språk utan svordomar och tillmälen
… kunna fråga och svara på ett artigt sätt för att bli hörda och sedda
… ha ögonkontakt med den/dem de pratar med eller lyssnar på
… kunna tacka och använda varandras namn
… våga prata i grupp
… kunna berätta på samlingen och även kunna lyssna när någon annan berättar
… våga säga vad de tycker, våga säga ”nej” och ”ja” och våga ha en egen åsikt
… kunna ge respons genom att ställa en fråga
ÅRSKURS 1 – 3
Vår strävan är att våra elever ska …
… kunna lyssna aktivt 2-3 minuter, t.ex. på kamrats redovisning
… kunna lyssna aktivt i samtal för att föra dialogen vidare
… kunna ställa frågor eller ge kommentarer utifrån kamrats redovisning
… våga tala inför klassen, både spontant och förberett
… kunna berätta målande med beskrivningsord
… kunna tala begripligt med artikulation och variation vad gäller röst, hastighet, pausering samt kunna tala med hela meningar
… kunna göra ett ”bra framträdande” avseende kroppsspråk, ögonkontakt och *)brus
… anpassa orden efter åhörare och ämne
… kunna ge positiv och konstruktiv respons till kamrater
*) Skilda slag av störningar

… kunna strukturera stoffet genom olika
**)dispositionsmodeller (klädstrecket, tankekarta,
inlednings- och avslutningsmening med ”tack”)
… fortsätta med social träning exempelvis genom ett vårdat
språk, att hälsa artigt, tacka)
Allt detta leder till ökad självkänsla och
medvetenhet om självbilden
**) Olika tekniker som stöd för minnet vid framförandet.
ÅRSKURS 4 – 6
Vår strävan är att våra elever ska …
… våga / vilja / kunna tala
… bli goda lyssnare
… ytterligare stärka sin självkänsla och kunna stå för sina åsikter
… kunna ge respons på ett konstruktivt sätt
… kunna argumentera för och emot åsikter
… kunna variera sitt framförande
… variera kroppsspråk och röst
… känna till och öva olika tal: festtal, argumentation, information och berättande
… kunna något om retorikens historia
… träna på att välja innehåll, språk och stil i olika framföranden
… lära sig att utvärdera både muntligt och skriftligt
ÅRSKURS 7 – 9
Vår strävan är att våra elever ska …
… våga och vilja framträda och tala inför sina kamrater och andra grupper av människor.
… utbildas till goda lyssnare. De ska vara medvetna om vilka signaler de sänder till talaren genom sitt sätt att lyssna.
De ska också vara medvetna om kroppsspråkets betydelse i detta sammanhang. De ska kunna reflektera över det sagda och ge talaren gensvar, som hjälper honom/henne att utvecklas som talare.
… kunna planera sina framträdanden enligt retorikens grundregler och dispositionsmodeller.
… kunna hålla olika typer av tal med hjälp av stödord eller tankekarta.
… få en medvetenhet om kroppsspråkets betydelse.
… kunna använda audiovisuella hjälpmedel, såsom skrivtavla, bandspelare, videobandspelare eller OH-projektor, för att illustrera och förtydliga sin framställning.
… våga ta ställning, våga stå för sin egen uppfattning samt våga säga ”nej” till sådant de inte vill delta i.
… kunna delta aktivt i diskussioner i t.ex. klassrådet, lyssna på andras argument och själva argumentera för sin egen uppfattning.
… lära sig att uttrycka sig för att kunna kommunicera med andra och för att våga och vilja deltaga i samhällsdebatten och tillvarata sina demokratiska rättigheter. De ska för detta ändamål även tränas i att genomskåda reklam och propaganda.
… kunna redogöra för retorikens historiska bakgrund och vara medvetna om hur den används i vår tid.
… kunna använda ett målande språk och vanliga retoriska figurer (allitteration, tretal etc.) för att ge anförandet en minnesvärd form och bättre nå lyssnarna med sitt budskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS