Senaste inlägg » Retorik i skolan
Main menu

Klassresan

Gruppstorlek: Grupper om tre eller fyra elever

Material: I ”Frågor för eleverna att ställa sig”

Tidsåtgång: 15-20 minuter för gruppdiskussionen + tid för genomgång av gruppernas svar

Arbetsmodell: Dela in klassen i grupper. Berätta att varje grupp ska analysera en situation, där de föreställer sig att de ska hålla ett tal. Talet ska handla om en resa som klassen ska göra i slutet av vårterminen. Med hjälp av frågorna ovan ska de förbereda sig, så att de känner sig så bekväma som möjligt inför talsituationen. Varje grupp ska välja en sekreterare, som antecknar de svar som diskuteras fram. Som svar på exempelvis ”Vilka ska lyssna?” kanske en grupp kommer fram till att det är föräldrarna, medan en annan grupp menar att det är skolledningen och en tredje att det är klasskamraterna. Valet av målgrupp är av betydelse för svaren på resten av frågorna.

Avbryt när den angivna tiden är ute, även om inte alla har hunnit göra allt. Grupperna ska nu presentera sina analyser. Ha frågorna som rubriker på smartboard, PP etc. Gå igenom gruppernas svar på så sätt att de i tur och ordning lämnar ett förslag åt gången som du antecknar under respektive rubrik. Se till att alla elever inom respektive grupp turas om att prata. Spara alla förslag.

Diskutera svaren tillsammans. Vilka tankar har väckts som eleverna inte hade tidigare? Vilken nytta tror de, att de kommer att ha av analysen?

Ordspråk

Gruppstorlek: Par/grupper om 3-4 elever/hela klassen i två lag

Material: Tomma ordkort. Papper att skriva poängfördelningen på

Arbetsmodell: Arbeta som med föregående övning ”Liknelser”, men låt först eleverna själva slå upp/hitta några ordspråk (förslagsvis 3-5 per elev) i ordspråksböcker eller på internet. De antecknar dem först i sina skrivböcker eller på lösblad och textar dem sedan på tomma ordkort, som de fått av läraren. Förklara att de ska ta bort några ord i ordspråket innan de skriver det.

Ge några exempel: Allt är inte __ som glimmar; __ bra men hemma __; Den som __ __ __ mister ofta hela stycket. Slutligen ska de skriva facit längst ner på kortet. När korten är klara, plastas de förslagsvis in innan övningen utförs på samma sätt som i ”Liknelser” ovan.

För lite, för mycket, lagom?

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen

Material: Korta roliga historier exempelvis Bellmanhistorier.

Arbetsmodell: Läraren framför samma roliga historia på tre olika sätt. 1) Läraren står stel som en pinne och ansiktet är som hugget i sten. Rösten är helt tonlös och ingenting betonas, när han/hon berättar historien. 2) Historien framförs helt hysteriskt. Gesterna är överdrivna, kroppsspråket är vilt, rösten åker berg- och dalbana och allt betonas. 3) Läraren framför historien med ett mer naturligt kroppsspråk och betoningar och röst harmonierar.

Dela in klassen i par och förse alla med en historia var. Det gör ingenting om några får samma. Eleverna tränar parvis på att framföra historierna för varandra i de tre versioner som läraren demonstrerade. Tanken är, att om man gör något som är väldigt överdrivet och sedan upprepar det hela på ett mer naturligt sätt, tar man fortsättningsvis med sig en liten del av det överdrivna framträdandet (version 2 ovan) och vågar släppa loss lite mer.

Variation: Berätta om: från det man vaknar tills man sitter i klassrummet; hur man gör när man tar hand om disken; när man passar sin lillasyster eller någon annan vardaglig händelse.

Visa en känsla med kroppsspråk och röst

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen; 4/5-grupper

Material: Olika känsloadjektiv och meningar

Arbetsmodell: Det här är en övning i tre delar.

a) Visa de olika känslorna, en efter en, enbart med mimik. Be eleverna härma och visa känslorna på samma sätt.
Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. Be gärna eleverna komma med förslag på fler känslor och anteckna dem på tavlan. Varje elev i respektive grupp visar genom turtagning en känsla och de andra i gruppen gissar vilken känsla han/hon gestaltar.

b) Läs de olika känsloadjektiven tillsammans och gestalta känslorna med hjälp av rösten. Be därefter eleverna visa de olika känslorna enbart genom att säga ”JA”. Gör gärna på samma sätt som i a) ovan. Enbart genom att säga ”JA” ska de andra i gruppen gissa vilken känsla hon/hon gestaltar.

c) Läs meningarna tillsammans med olika känslor. (Låt gärna eleverna skriva fler meningar.) Diskutera sedan vad som händer med mimik och kroppsspråk. Eleverna märker antagligen att meningarna får dem att se ut på olika sätt, när de säger dem med olika känslor. Tipsa dem om att göra övningen framför en spegel där hemma och iaktta sitt kroppsspråk, sin mimik. Stämmer kroppsspråk och känsla överens med budskapet? Kroppsspråk och röst ska förmedla det man säger, visa att engagemanget är äkta. När kroppsspråk och röst stämmer överens, upplevs intrycket som äkta.

Betona – bli tydlig

Om man betonar sina huvudord, så blir det tydligt för lyssnaren att de är viktiga. En entonig röst lyckas inte betona det väsentliga. Med hjälp av övningar kan man träna upp förmågan.

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen

Material: Meningar, där huvudorden är understrukna. Gör gärna fler meningar.

Arbetsmodell: Läs meningarna tillsammans och diskutera vad som händer, när man betonar olika ord i samma mening. Be­tyder meningarna samma sak eller blir det skillnad?

Artikulation – dubbelvikt tunga

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parövning

Material: Korta dikter, ramsor eller sångverser. Börja med en gemensam vers på tavlan.

Arbetsmodell: Börja med att körläsa den gemensamma versen. Därefter ska alla dubbelvika tungan. Vik den neråt mot den undre gommen innanför tandraden. Alla läser versen med dubbelvikt tunga. Försök att läsa så tydligt det går. Jobba med läpparna, musklerna i munnen och ta i med hela ansiktet. Det låter både löjligt och fånigt och det blir säkert många skratt när man tränar. Läs på nytt den gemensamma versen på vanligt sätt. Hur lät det nu? Var det tydligare? Alla väljer en dikt eller vers som de kan utantill. Det kan vara så enkelt som ”Gubben Noak”, det viktiga är att man kan den utantill. Dela in klassen i par. De ska först läsa versen på vanligt sätt, därefter med dubbelvikt tunga för att sedan alltid avsluta med att läsa den på vanligt sätt. Uppmana dem att lyssna efter skillnader i kvaliteten i artikulationen mellan den första och den sista läsningen. Versen brukar läsas med både större lätthet och tydlighet den sista gången. Byt parkamrater och upprepa övningen några gånger.

Den här övningen är bra att använda när man ska sjunga och texten är otydlig. Efter att ha använt sig av den dubbelvikta tungan brukar det låta mycket tydligare. Om man vet att man ska berätta något känsligt, som man själv blir rörd av, är övningen också till god hjälp. Provberätta för dig själv med dubbelvikt tunga så har du större förutsättning att klara framförandet utan att rösten stockar sig.

Se även Variation på artikulation – dubbelvikt tunga

Variation på Artikulation – dubbelvikt tunga

I den här övningen tränar man, förutom artikulation, på att hitta rytmen och flytet. Ett tips är att göra den här övningen på en musiklektion. En annan idé är att eleverna själva skriver en rimmad vers/skapar en rapp utifrån den här övningen.

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen

Material: Rimmad vers. Förslag: Lennart Hellsings böcker på rimmad vers är en skatt att ösa ur, till exempel ”Boken om Bagar Bengts­son” och ”Sjörövarbok”. Elsa Beskows klassiker ”Hatt­stugan”, ”Tomte­bobarnen” och ”Ocke, Nutta och Pillerrill” är både roliga och bra att arbeta med.

Arbetsmodell: Använd en berättelse på rimmad vers. Utgå från arbetsmodellen ”dubbelvikt tunga”.  Dela upp berättelsen så att eleverna får var sin del att arbeta med. Den här gången behöver man inte kunna versen utantill utan man får använda manus. Läraren numrerar i förväg verserna och vet därför vilken elev som har vilken vers.

Eleverna delas in i par och tränar först enskilt och ”provredovisar” sedan för varandra. Påminn dem om att ge varandra positiv respons. Gör sedan en gemensam redovisning där verserna löper på som i en stafett. Redovisningen sker utifrån två modeller, en lättare a) och en svårare b). Placera gruppen i cirkel.

a) Läraren ser till så att eleverna står i rätt ordningsföljd. Den gemensamma redovisningen görs därefter enligt instruktionen ovan.

b) Eleverna läser sina verser och försöker klura ut var i cirkeln de ska stå. Eventuellt behöver läraren ge dem hjälp på traven.

Artikulation – vokaler

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parövning

Material: Korta dikter, ramsor eller sångverser. En gemensam vers på tavlan att börja med.

Arbetsmodell: Börja med att körläsa den gemensamma versen. Därefter läser man versen tillsammans, men man slopar alla konsonanter. Man glider från vokal till vokal utan att hacka. Det är svårt och man behöver säkert upprepa övningen några gånger tillsammans.

Avsluta med att läsa versen på vanligt sätt. Lyssna efter skillnader i kvaliteten i artikulationen.

Dela in gruppen i par och förse dem med en vers. Även om man kan versen utantill är det väldigt svårt, att utan stöd av en text framför sig, klara av att glida från vokal till vokal. Turas om att träna inför varandra. Först läser man på vanligt sätt, sedan glider man från vokal till vokal (legato) och avslutar med att läsa upp versen på vanligt sätt. Uppmana eleverna att lyssna efter skillnader i kvaliteten av uttalet. Byt parkamrater och upprepa övningen några gånger.

Andningsövning I

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen

Arbetsmodell: Det enklaste sättet att själv kontrollera om man verkligen andas med magen är att ligga på rygg och placera händerna på magen. Då kan man känna hur magen höjs och sänks i takt med andetagen. Därför är det en fördel om man har möjlighet att möblera, så att alla kan ligga på golvet med tillräckligt utrymme mellan sig för att inte störa varandra. Är gruppen ovan att göra avslappningsövningar, kan det bli lite fnissigt och tramsigt de första gångerna. Förklara att det är meningen att man ska andas långsamt. Gör man inte det, kan man börja hyperventilera och bli yr.

Den här övningen sänker pulsen och kan med fördel göras före ett framträdande. När gruppen klarar att göra andningsövningen liggande, så gör man samma övning både sittande och stående. Tanken är, att man ska lära sig att alltid använda rätt andningsteknik och dra nytta av den när man använder rösten.

Säg så här: – Kontrollera att du har tillräckligt med plats, så att du inte rör någon annan. Blunda och lägg händerna på magen. Stäng munnen och andas genom näsan. Lyssna först på instruktionen. Vi gör först en omgång tillsammans för att ni ska förstå hur man gör: Andas in djupt medan jag räknar till sex och håll andan medan jag räknar till tre. Andas långsamt ut när jag räknar till sex och håll andan igen när jag räknar till tre. In- och utandningsmomenten ska pågå under hela tiden jag räknar. Vi gör först tre omgångar tillsammans. Nu börjar vi. Andas in: 1-2-3-4-5-6. Håll andan: 1-2-3. Andas ut: 1-2-3-4-5-6. Håll andan: 1-2-3.

Efter tre omgångar fortsätter eleverna på egen hand.

Tips för att lugna ner sig ytterligare inför ett framträdande:
Gör tre omgångar av andningsövning I. Tryck samtidigt med tre fingrar hårt mot vänster handleds insida mellan den första och den andra senan från tummens sida räknat. De här övningarna kan utföras mycket diskret. Den sänker pulsen vilket gör att man blir lugnare.

Andningsövning II

Den här övningen går ut på att få tillräckligt mycket luft för att kunna säga det man har tänkt säga. Samtidigt fortsätter man att träna på att andas med hjälp av magen.

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen

Arbetsmodell: Precis som i förra övningen ska övningen genomföras liggande respektive sittande och stående.

Säg: – Hur långt kan du räkna på ett andetag? Vi tar det från början. Andas in genom näsan, säg ”ett” medan du andas ut. Andas nu på nytt in genom näsan, andas in tillräckligt med luft för att orka räkna ”ett – två” under utandningen. Fortsätt på samma sätt och vid varje andetag så räknar du ett steg längre. Gör nu övningen i din egen takt och kom ihåg att utföra övningen i lugnt tempo. När du har nått din gräns, ligger du tyst kvar och väntar tills alla är klara.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS