Main menu

Kursplan för Ludvika kommun

Ludvika kommuns ”Kursplan i retorik för Ludvika kommun”:

RETORIKPLAN Ludvika kommun – Revidering 2013 slutversion

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010–13. Reviderad våren 2013.
1
RETORIKPLAN
för
Ludvika kommun©
Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010–13. Reviderad våren 2013.
2
Syfte och mål för våra elever
 Våga, vilja och kunna
– tala inför andra
– framföra sina åsikter
– ta ställning för och emot
 Respektera de andra i gruppen
 Få stärkt självförtroende
 Lyssna aktivt och ge respons
 Utveckla empatisk förmåga och ett demokratiskt förhållningssätt
Varför retorik i skolan?
Vi vill ge våra elever möjlighet ”att äga språket” för att de ska få bättre förutsättningar att
klara sig i dagens och morgondagens kommunikationssamhälle på bästa sätt. Detta gör vi
genom att i ett F-9 perspektiv successivt arbeta mot ovanstående mål. Härigenom ger vi dem
också en bra grund att stå på för att de ska kunna delta och verka i ett demokratiskt
samhälle. I skolans uppdrag ingår dessutom att eleverna ska få lära sig att lyssna aktivt och
på ett genomtänkt sätt framlägga sina åsikter.
Detta häfte, Kursplan i retorik för Ludvika kommun, utarbetades under läsåret 2010-11, då
20 lärare fick en grundutbildning i retorik med inriktning på skolan av Karin Beronius, Rhetor
Dalarna. I utbildningen varvades teori med praktiska övningar och gruppen började under
läsåret föra ut sina kunskaper till elever och kolleger. De provade sig aktivt fram i sina
elevgrupper och utifrån gemensamma erfarenheter utarbetades denna kursplan.
Under läsåret 2012-13 har ytterligare en grupp lärare fått en grundutbildning med samma
inriktning och av samma utbildare som anges ovan. Denna grupp har våren 2013 reviderat
den ursprungliga kursplanen i samarbete med Karin Beronius.
Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010–13. Reviderad våren 2013.
3
Retorikplan
Tala och lyssna understryks i Lgr 11 mer och tydligare än i tidigare läroplaner. Momenten ska
bedömas och vara underlag för betygsättning. Retorik ingår i skolans värdegrundsarbete och
ger metodik för att undervisa i att tala och att lyssna. Detta ger alla elever möjlighet att
uppfylla kunskapskraven i dessa moment och att vilja, våga och kunna gå ut i samhället och
delta i demokratiska processer, stå för sin åsikt och våga ifrågasätta.
Vi utgick från Lgr 11 vid arbetet med Retorikplanen, vilket blev en del av implementeringen
av momenten tala och lyssna i kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk.
Undervisningen i dessa ämnen:
”… utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges
förutsättning att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkliga förmåga och kan
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.” …
”… På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den
egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får
förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom
ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.”
(Lgr 11, 3.17 svenska/3.18 svenska som andraspråk)
Ovanstående citat är en ledstjärna för oss som undervisar i retorik i Ludvika kommun. Vi har en
tydlig progression i arbetet med retorik F -9 och fokuserar på lyssnarens och talarens roller.
För att arbetet med Retorik i Skolan ska lyckas så bra som möjligt är det grundläggande att
först skapa ett tryggt, tillåtande och positivt klimat i klassrummet, att lära eleverna att lyssna
aktivt och att både ge och ta emot positiv respons, så att de vågar, vill och kan tala inför – och
lyssna på – varandra. Detta utvecklar deras självkänsla, självförtroende, empati, demokratiska
tänkande och förmåga att uttrycka sig och använda språket. Detta ger dem möjlighet att
utvecklas till medvetna kommunikatörer med tilltro till den egna förmågan att kommunicera
i alla de språkliga situationer som vi ställs inför i vårt samhälle.
Målet är att lyssnaren och talaren vid slutet av respektive årskurs har tillägnat sig de
kunskaper som visas på följande sidor. För att tydligt visa progressionen markeras de
moment som tillkommer i varje årskurs i kursiv text. I de fall där svårighetsgraden i ett
moment stegrats, anges endast stegringen.
I början av varje nytt stadium förutsätts att eleverna har tillägnat sig kunskaperna från
föregående stadium. Momenten upprepas därför inte där annat än i undantagsfall som
t ex ”Spelregler för lyssnaren/talaren”.
Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010–13. Reviderad våren 2013.
4
Lyssnaren kan Talaren kan
Förskoleklass
– sitta på sin plats under korta tal – känna sig trygg i gruppen
– vara tyst och lyssna då andra talar – tala om något vardagsnära i gruppen
– se på talaren – se på dem som lyssnar
– vänta på sin tur – vänta på sin tur
Åk 1
– sitta/stå på sin plats när andra talar – känna sig trygg i gruppen
– vara tyst och lyssna då andra talar – tala om något vardagsnära i gruppen
– se på talaren – se på dem som lyssnar
– vänta på sin tur – vänta på sin tur
– lyssna aktivt och ställa frågor – berätta inför en mindre grupp
– ge ett guldkorn till talaren – tala tydligt
– ge ett guldkorn till lyssnarna
Åk 2
– sitta/stå på sin plats när andra talar – känna sig trygg i gruppen
– vara tyst och lyssna då andra talar – tala om något vardagsnära i gruppen
– se på talaren – se på dem som lyssnar
– vänta på sin tur – vänta på sin tur
– lyssna aktivt och ställa frågor – ge guldkorn och gott råd till lyssnarna
– ge guldkorn och gott råd till talaren – berätta inför en mindre grupp
– följa klassens spelregler för lyssnaren – tala tydligt
– återberätta något t ex en saga
– följa klassens spelregler för talaren
– förstå hur det man säger uppfattas
beroende på tonfall
Åk 3
– sitta/stå på sin plats när andra talar – känna sig trygg i gruppen
– vara tyst och lyssna då andra talar – tala om något vardagsnära i gruppen
– se på talaren – se på dem som lyssnar
– ge guldkorn och goda råd till talaren – vänta på sin tur
– följa klassens spelregler för lyssnaren – ge guldkorn och gott råd till lyssnarna
– ställa frågor till talaren – berätta inför en mindre grupp
– kunna återberätta det någon berättat – tala tydligt
– återberätta något t ex en saga
– följa klassens spelregler för talaren
– förstå hur det man säger uppfattas
beroende på tonfall
– använda talkort med text eller bilder vid en
kort presentation
– göra en enkel disposition
– hålla en kort förberedd presentation om
vardagsnära ämnen för olika mottagare
– kunna stödja en presentation med bilder och
andra hjälpmedel
– förstärka presentationen genom tonfall,
röstläge och kroppsspråk
– stå för sin åsikt och säga ja eller nej
– förstå hur det man säger uppfattas beroende
på tonfall och ords nyanser
Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010–13. Reviderad våren 2013.
5
Lyssnaren kan Talaren kan
Åk 4
– följa klassens spelregler för lyssnaren – följa klassens spelregler för talaren
– ta ögonkontakt med talaren – ge guldkorn och gott råd till lyssnarna
– ställa öppna frågor på innehållet i presentationen – stå för sin åsikt och säga ja eller nej
– ge guldkorn till talaren – tala tydligt så det är lätt att lyssna
– ge ett gott råd till talaren – börja använda kroppsspråket för en mer
levande presentation
– ta inledande ögonkontakt med lyssnarna
– med hjälp av pedagog använda talkort med
stödord eller tankekarta som stöd vid
redovisning i något ämne
Åk 5
– följa klassens spelregler för lyssnaren – följa klassens spelregler för talaren
– ta ögonkontakt med talaren – ge guldkorn och goda råd till lyssnarna
– ställa öppna frågor på innehållet i presentationen – stå för sin åsikt och säga ja eller nej
– visa ett positivt kroppsspråk (t ex nicka) – artikulera och pausera för att väcka
– ge guldkorn och goda råd till talaren intresse
– ta emot respons på egna texter – börja använda kroppsspråket för en mer
levande presentation
– besvara öppna frågor på innehållet i
presentationen
– ta emot och ge respons på egna texter
– söka information till presentationen i olika
medier och källor
– skriva talkorten i stort sett själv, t ex
utifrån en tankekarta
– gå in, ställa sig på plats och ta ögonkontakt
innan presentationen
Åk 6
– följa klassens spelregler för lyssnaren – följa klassens spelregler för talaren
– ta ögonkontakt med talaren – ge guldkorn och goda råd till lyssnarna
– visa ett positivt kroppsspråk (t ex nicka) – stå för sin åsikt och säga ja eller nej
– ge guldkorn och goda råd till talaren – artikulera och pausera för att väcka
– ta emot respons på egna texter intresse
– ställa relevanta, öppna frågor som för tankarna vidare, – använda kroppsspråket för en mer
ger en kunskapsutveckling och fördjupning levande presentation
– besvara öppna frågor på innehållet i
presentationen
– ta emot och ge respons på egna texter
– söka information till presentationen i olika
medier och källor och arbeta med källkritik
– skriva talkorten i stort sett själv, t ex
utifrån en tankekarta
– gå in, ställa sig på plats och ta ögonkontakt
innan presentationen
– veta hur gester och kroppsspråk kan påverka
en presentation
– strukturera presentationer om ämnen hämtade
från vardag och skola, med en tydlig röd tråd
– skriva talkort som fungerar
– hålla ett väl förberett tal för en större lyssnargrupp,
t ex ett tal på avslutningen
– argumentera i olika samtalssituationer
och beslutsprocesser
Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010–13. Reviderad våren 2013.
6
Lyssnaren kan Talaren kan
Åk 7
– följa klassens spelregler för lyssnaren – följa klassens spelregler för talaren
– lyssna aktivt på andras åsikter – säga sin åsikt och stå för den
– utifrån andras åsikter formulera motargument – anpassa språket i sin presentation till
– ge respons för att utveckla talaren innehållet
– använda ett hjälpmedel för att understryka
något i presentationen, t ex en bild, en sak
eller en tabell
– ge respons för att utveckla lyssnaren
Åk 8
– följa klassens spelregler för lyssnaren – följa klassens spelregler för talaren
– lyssna aktivt på andras åsikter – säga sin åsikt och stå för den
– lyssna aktivt i ett samtal och ställa öppna frågor – anpassa språket i sin presentation till både
– utifrån andras åsikter formulera motargument innehåll, syfte och mottagare
– ge respons för att utveckla talaren – använda ett hjälpmedel för att understryka
något i presentationen, t ex en bild, en sak
eller en tabell
– hålla ett tal med en argumenterande text
– ge respons för att utveckla lyssnaren
Åk 9
– följa klassens spelregler för lyssnaren – följa klassens spelregler för talaren
– lyssna aktivt på andras åsikter – säga sin åsikt och stå för den
– lyssna aktivt i ett samtal och ställa öppna frågor – anpassa språket i sin presentation till både
– utifrån andras åsikter formulera motargument innehåll, syfte och mottagare
– lyssna till argument i en debatt – använda ett hjälpmedel för att understryka
– vara en god lyssnare något i presentationen, t ex en bild, en sak
– ge respons för att utveckla talaren eller en tabell
– hålla ett tal med en argumenterande text
– ge respons för att utveckla lyssnaren
– hålla ett tal till en okänd publik
– argumentera i en debatt
– använda disposition, talkort, kroppsspråk och
olika hjälpmedel på ett sätt som ger en
levande framställning
– leda ett samtal, formulera och bemöta
argument samt sammanfatta huvuddragen
av vad som sagts
– ensam eller i grupp hålla ett avslutningstal
– sovra i en stor informationsmängd och pröva
källors tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS